KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu “Kullanıcı Sözleşmesi”ni dikkatlice okuyunuz.

Sizler (“Kullanıcı”) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

 

 1. TARAFLAR

İşbu sözleşme “Emek Mahallesi 3. Sok. No:5 A Çankaya ANKARA” adresinde mukim “Grano Gıda Sanayi Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi” (bundan böyle “Grano” olarak anılacaktır) ile www.grano.com.tr adlı internet sitesi uygulamalarından işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

 1. KONU VE KAPSAM

İşbu sözleşmenin konusu; Kullanıcı’ya yönelik olarak www.grano.com.tr adlı internet sitesinde mevcut olan ve ileride Grano tarafından sunulacak tüm ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

 

 1. SORUMLULUKLAR
 2. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular, kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi “Kullanıcının” doğurduğu haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler Grano’nun sorumluğunda değildir.
 3. Grano, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Kullanıcı’nın grano.com.tr adlı internet sitesinde yer alan ürün veya hizmetlerden yararlanmasına son verebilir.
 • Kullanıcı, grano.com.tr adlı internet sitesinde yer alan ürün veya hizmetlerden faydalanırken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, www.grano.com.tr adlı internet sitesinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder.
 1. Grano, grano.com.tr adlı internet sitesinde sunulan ürün ve hizmetler üzerinde her zaman tek taraflı olarak değişiklik yapma, içerikleri erişime kapatma veya silme hakkını saklı tutar.

 

 1. Kullanıcı, grano.com.tr adlı internet sitesindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen Kullanıcı sorumludur ve bu durumda Grano bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatabilir.
 2. Kullanıcı, grano.com.tr adlı internet sitesinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Grano, Kullanıcı tarafından Grano’ya iletilen veya www.grano.com.tr adlı internet sitesine kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir.
 • Kullanıcı’nın grano.com.tr adlı internet sitesi üyeleri ve üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı www.grano.com.tr adlı internet sitesinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilir. Kullanıcının, www.grano.com.tr adlı internet sitesinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
 • grano.com.tr adlı internet sitesinde veya bu site üzerinde link verilen diğer internet sitelerinde Kullanıcı de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı Grano’nun sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Grano, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
 1. Grano, grano.com.tr adlı internet sitesinde verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. Grano özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, Grano’dan kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
 2. Kullanıcı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı spam, virus, truva atı, vb. işlemlerde bulunamaz.
 3. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Kullanıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Grano’yu bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Grano’nun Kullanıcı’ya karşı işbu Sözleşmeye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
 2. Kullanıcı grano.com.tr adlı internet sitesinin Grano’ya ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul eder www.grano.com.tr adlı internet sitesinde yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Grano’ya ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. www.grano.com.tr adlı internet sitesinin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
 3. grano.com.tr adlı internet sitesinde yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. www.grano.com.tr adlı internet sitesinin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

 

 1. GİZLİ BİLGİ
 2. Grano, grano.com.tr adlı internet sitesi üzerinden Kullanıcı’nın ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermekte olup, kısaca “Gizli Bilgi” olarak anılacaktır.
 3. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Grano’nun Gizli Bilgileri iş ortakları ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler Grano bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
 • Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
 1. Kullanıcı, Grao’nun işbu Sözleşme konusu ürün ve hizmetleri ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği iş ortaklarına, Kullanıcıya ait bilgileri açıklamaya yetkili olacağını, bu hususu kabul ettiğini beyan ederek bu sebeple Grano’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

 

 1. MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini  geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz.

 

 1. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 

 1. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Grano, dilediği zaman www.grano.com.tr adlı internet sitesinde sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler www.grano.com.tr adlı internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 

 1. TEBLİGAT

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Grano’nun www.grano.com.tr adlı internet sitesinde belirtilen e.posta adresi ve Kullanıcı’nın üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.