MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

 1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

 1. SATICI-SAĞLAYICI

Unvanı: Grano Gıda Sanayi Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi

Adres: Emek Mahallesi 3. Sok. No:5 A Çankaya ANKARA

e-posta: [email protected]

Telefon: 0312 222 22 07

Banka Hesabı: Ziraat Bankası – TR17 0001 0015 3785 1574 1950 01

 1. ALICI-TÜKETİCİ

Adı Soyadı / Unvanı:

Adres:

e-posta:

Telefon:

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.grano.com.tr  adlı internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tüketici ve satıcı sıfatlarını haiz tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

İşbu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

 1. ÜRÜNLER

Ürün Açıklaması Fiyatı

Kargo Ücreti

Toplam (KDV Dahil) Fiyat

Ödeme Şekli:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Adresi:

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.

Teslimat ile ilgili diğer hususlar Sözleşme’nin ilgili hükümlerinde belirlenmiştir.

Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

 

 1. GENEL HÜKÜMLER
 2. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli, cayma hakkı ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
 • SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
 2. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak Tüketici’ye bildireceğini, 14 günlük süre içinde ürün bedelini ALICI’nın ilgili bankasına iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi)  nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirecek olup ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir.
 • ALICI Ürün’ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün’de bir sorun gördüğünde, Ürün’ü kabul etmemekle yükümlüdür. Aksi halde ALICI tarafından teslim alınan ürünlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilir.
 1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
 2. ALICI, SATICI’ya ait grano.com.tr adlı internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’ya aittir.
 3. ALICI, SATICI’ya ait grano.com.tr adlı internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.
 • SATICI’ya ait grano.com.tr adlı internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.
 • İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Alıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın Alıcı’ya karşı Kullanıcı Sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
 • Adreste teslim edilmiş ürünlerin, teslimatı anında ALICI’nın bizatihi adresinde bulunmaması durumunda, SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda SATICI sorumlu tutulamaz.
 1. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini SATICI’ya ödeyememesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde ALICI tarafından SATICI’ya iade edilir. Ürün bedelinin ödenememesi ALICI’nın kusurundan kaynaklanıyor ise kargo masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır. SATICI’nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır. Tereddüte mahal vermemek bakımından; ALICI’nın satış bedelini Bankalar ve finansman kuruluşlarından sahibi bulunduğu kredi kartı, taksit kart v.b. ile ödediği hallerde bu kartların sağladığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşca sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI’nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği Ürün satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir ve peşin satıştır. SATICI’nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. ALICI’nın temerrüdü durumunda mevzuat tarafından belirlenen oranda temerrüt faizi tatbik edilir.
 • ÜRÜN teslimatı sırasında SATICI’nın talebi halinde ALICI işbu Sözleşmenin bir asılı örneğini imzalamakla yükümlüdür; imzalamaması durumunda ÜRÜN teslimatı yapılmayabilir. İNTERNET SİTESİ’nden alışveriş sırasında ALICI tarafından onaylanan bu Sözleşme her durumda yeterli ve geçerlidir.
 • SATICI, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu Ürün/hizmetin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde açık ve anlaşılabilir bir şekilde TÜKETİCİ’yi bilgilendirerek onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. TÜKETİCİ’nin onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır.
 • ALICI tarafından ön bilgileri almasını ve teyidini müteakiben onaylanan işbu Sözleşme, ilgili hükümler saklı kalmak üzere, tarafların işbu Sözleşme’den doğan ödeme/teslim yükümlülüklerini yerine getirdikleri zamana kadar yürürlüktedir.
 1. CAYMA HAKKI
 2. ALICI; Ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
 3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’nın işbu Sözleşme’de belirtilen iletişim adresine yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Bulunmayan Ürünler” kapsamında olmaması şarttır.
 • CAYMA HAKKI BULUNMAYAN ÜRÜNLER; Alıcı’nın özel istek ve talepleri doğrultusunda üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler, kullanılmış veya kullanılmış olmasa dahi ambalajından çıkarılmış ürünlerdir.
 1. Ürünlere ilişkin olarak cayma hakkının kullanılabilmesi için eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak ve fatura ibrazı ile iade edilmesi gerekmektedir.
 2. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir.
 3. Cayma hakkının işbu Sözleşme’ye uygun şekilde kullanılması halinde, Ürün bedeli 10 gün içerisinde Alıcı’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.
 • Cayma hakkı kullanılabilen Ürünler’de, yine mevzuat uyarınca, malda mutat kullanım dışında kullanımdan ötürü meydana gelen değişiklik ve bozulmalar ya da genel olarak tüketicinin kusurundan kaynaklanan bir değer azalması söz konusu ise Tüketici’nin değerdeki bu azalmayı, iade imkânsızlığı var ise malın değerini (yukarıdaki satış fiyatını) SATICI’ya tazmin etmesi gerekir.
 • Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

 1. YETKİLİ MAHKEME

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığın’ca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda Ankara Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

 1. YÜRÜRLÜK

ALICI, SATICI’ya ait www.grano.com.tr adlı internet sitesinden elektronik ortamda verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.

SATICI: Grano Gıda Sanayi Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi

ALICI:

TARİH: